วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของโรงเรียน  :  รักษ์สะอาด   มารยาทดี  มีคุณธรรม
วิสัยทัศน์ :
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีภูมิทัศน์เด่น เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ 

  1. พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน สู่มาตรฐานวิชาชีพครู ตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา

  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา และเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์  :  สุขภาพดี  มีมารยาท

เอกลักษณ์  :  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพComments